|

Aktywna Tablica 2022 r. Założenia i wnioski do programu

Ministerstwo Edukacji i Nauki uruchomiło właśnie program Aktywna Tablica, edycja 2022 r. Wnioski do organów prowadzących szkoły moga składać do 15 maja 2022 r.

Kto może skorzystać z programu w 2022 r.?

Kto może skorzystać z programu w 2022 r.?
O wsparcie finansowe w ramach programu w 2022 roku moga ubiegać się:

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017-2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020 i 2021.

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z programu tylko raz, przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

Finansowanie

Na realizację Programu w 2022 roku rząd przeznaczył 70 mln zł. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Wkład własny

Za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem o  udział w programie, wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w  Programie;
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku polegającego na konieczności zapewnienia wkładu własnego dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego.

W ramach finansowego wkładu własnego katalog możliwego do zakupienia sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii nie jest ograniczony zakresowo. Organ prowadzący szkołę ma możliwość zakupu dowolnie wybranego sprzętu, pomocy dydaktycznych lub narzędzi do terapii wykorzystujących TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do 20% wartości całego zadania. Jeżeli  wsparcie finansowe będzie przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz.  38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kwoty kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Harmonogram programu Aktywna Tablica w 2022 r.

 • do 15 maja 2022 r. – składanie wniosków przez szkoły do organów prowadzących
 • do 30 maja 2022 r. – składanie wniosków przez organy prowadzące do wojewodów
 • do 30 czerwca 2022 r. – kwalifikacja wniosków
 • do 31 sierpnia 2022 r. – przekazanie środków

Wzory wniosków

wniosek A dyrektora – dla szkół podstawowych, które nie otrzymały wsparcia w latach 2017-2019, a także szkół ponadpodstawowych;
wniosek B dyrektora – dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
wniosek C dyrektora – dla szkół podstawowych, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (uczniowie niewidomi), a także specjalnych ośrodków szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dla szkół podstawowych i szkół za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019, a także szkół ponadpodstawowych i szkół za granicą,
wniosek organu prowadzącego;
wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

(Odwiedzono 846 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy