Aktywna Tablica 2023 r. [ZAŁOŻENIA] [TERMINY] [WNIOSKI]

W 2023 roku rząd będzie realizował kolejną edycję programu „Aktywna tablica” na lata 2020-2024, który ma na celu rozwijanie szkolnej infrastruktury i kompetencji uczniów i nauczycieli w dziedzinie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

aktywna tablica 2023 r.

W ramach programu wsparciem finansowym zostaną objęte szkoły podstawowe, które nie otrzymały dofinansowania w poprzedniej edycji na lata 2017-2019, szkoły ponadpodstawowe, szkoły kształcące uczniów niewidomych, szkoły kształcące uczniów z niepełnosprawnościami oraz specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Dodatkowo, do programu będą mogły przystąpić szkoły, które nie skorzystały z dofinansowania w latach 2020-2022.

Aktywna Tablica 2023 r. – Dla Kogo?

Program dotyczy szkół publicznych i niepublicznych. W latach 2020-2024 szkoła może skorzystać z Programu tylko raz przy założeniu, że:

 • każda szkoła podstawowa i ponadpodstawowa lub szkoła za granicą może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 14 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym z niepełnosprawnościami, może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każda szkoła podstawowa kształcąca uczniów niewidomych może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości nie wyższej niż 35 tys. zł;
 • każdy specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może wnioskować o udzielenie wsparcia finansowego na zakup specjalistycznej drukarki w wysokości nie wyższej niż 100 tys. zł.

20 sierpnia 2021 roku Rada Ministrów przyjęła nowelizację Programu „Aktywna tablica”. Jej celem było doprecyzowanie i wyjaśnienie regulacji zawartych w Programie w związku z uwagami i zapytaniami zgłaszanymi przez szkoły, organy prowadzące szkoły i wojewodów.

Aktywna Tablica 2023 r. – Finansowanie

Koszt realizacji Programu wynosi 361 mln 455 tys. zł, z czego 290 mln zł zostanie pokryte ze środków budżetu państwa, a pozostałe 71 mln 455 tys. zł będzie wkładem własnym organów prowadzących, które mogą być jednostkami samorządu terytorialnego, osobami prawnymi lub osobami fizycznymi. Na realizację Programu w 2023 roku z budżetu państwa przeznaczono 60 mln zł. Finansowanie Programu odbywa się w stosunku 80:20, gdzie 80% środków pochodzi ze środków budżetu państwa, a 20% z wkładu własnego organów prowadzących.

W kontekście Programu, za wkład własny uważa się:

 • wkład finansowy, który został przeznaczony przez organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii, które są objęte wnioskiem o udział w Programie i wydatkowany w roku złożenia wniosku o udział w Programie;
 • wkład rzeczowy w formie sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK wykorzystywanych jako pomoce dydaktyczne, zakupionych w roku złożenia wniosku, ale nie później niż do dnia złożenia wniosku o udział w Programie.

W celu spełnienia warunku dotyczącego konieczności zapewnienia wkładu własnego, dopuszcza się połączenie wkładu finansowego i rzeczowego. Oznacza to, że organ prowadzący szkołę, szkołę za granicą lub specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy może skorzystać z obu rodzajów wkładu w celu uzyskania wymaganego wkładu własnego.

W ramach finansowego wkładu własnego, organ prowadzący szkołę ma swobodę wyboru sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK) do kwoty 20% wartości całego zadania. Katalog możliwych do zakupienia produktów nie jest ograniczony zakresem. W przypadku, gdy wsparcie finansowe ma zostać przeznaczone na dofinansowanie zadań inwestycyjnych, określonych w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 38 i 694), wkład własny organu prowadzącego będącego jednostką samorządu terytorialnego wynosi co najmniej 50% kosztów realizacji zadania objętego dofinansowaniem z budżetu państwa.

Aktywna Tablica 2023 r. Terminy

W 2023 roku terminy programu Aktywna Tablica 2023 r. przedstawiają się następująco: Szkoły mogą złożyć swoje wnioski do 15 maja, natomiast organy prowadzące szkoły, które są jednostkami samorządu terytorialnego, mogą składać wnioski do wojewodów do 30 maja.

Kwalifikacja wniosków będzie dokonywana do 30 czerwca. Po zakończeniu procesu kwalifikacji, planowane jest przekazanie środków finansowych na zakup pomocy dydaktycznych do 31 sierpnia.

Wyjaśnienia dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica 2023

W związku z pytaniami dotyczącymi możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna tablica (kalkulacja kosztów) w zakresie rodzaju i kwoty zakupu, uprzejmie informujemy, że wsparcie finansowe jest udzielane w formie dotacji, a tym samym jest udzielane na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) Zgodnie z art. 150 powyższej ustawy, dysponent części budżetowej udzielając dotacji celowej, w tym jednostce sektora finansów publicznych zawiera umowę, która określa w szczególności: szczegółowy opis zadania, w tym m.in. cel, na jaki dotacja została przyznana  i termin jego wykonania,  wysokość udzielonej dotacji oraz termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego.

Podstawą do sporządzenia umowy z organem prowadzącym są wnioski o udział w Programie oraz wnioski o udzielnie wsparcia finansowego, które zawierają m.in. rodzaj oraz łączną planowaną kwotę zakupu pomocy dydaktycznych z uwzględnieniem wkładu własnego zapewnionego przez organ prowadzący.

W związku z powyższym, po zakończeniu kwalifikacji wniosków nie jest możliwa ich zmiana w zakresie rodzaju sprzętu, pomocy dydaktycznych i narzędzi do terapii objętych wnioskiem. Może natomiast ulec zmianie kwota zakupu poszczególnych urządzeń, pomocy i narzędzi do terapii z udzielonej dotacji i finansowego wkładu własnego, ponieważ na etapie składania wniosku jest to jedynie kalkulacja kosztów.

Ponadto informujemy, że w ramach udzielonego wsparcia finansowego dokonuje się – zgodnie z założeniami Programu – zakupu sprzętu, pomocy dydaktycznych i narządzi do terapii dla zakwalifikowanych szkół, natomiast dostawcy tych urządzeń i oprogramowania powinni być zobligowani umownie do zapewnienia instalacji, uruchomienia oraz zintegrowania zakupionych urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych z infrastrukturą szkolną, a także zapewnienia technicznych szkoleń nauczycieli w zakresie funkcji i obsługi urządzeń i oprogramowania wchodzących w skład pomocy dydaktycznych, uwzględniając konieczność stosowania TIK w prowadzeniu zajęć edukacyjnych z różnych przedmiotów.

W związku z powyższym, koszty montażu pomocy dydaktycznych oraz szkoleń technicznych dla nauczycieli nie będą stanowiły podstawy do ich uznania i rozliczenia w ramach przyznanej dotacji i jako takie nie powinny widnieć na przedstawianych do rozliczenia rachunkach.

Ze względu na docierające do MEiN informacje o komentarzach zamieszczonych na różnych portalach internetowych, dotyczących zakupu pomocy dydaktycznych określonych w Programie „Aktywna tablica” informujemy, że informacje zamieszczane na portalach pochodzą od podmiotów zewnętrznych, niezwiązanych z MEiN.

W 2023 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 1. Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe);
 2. Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia);
 3. Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 4. Wniosek D dyrektora (Ministerstwa/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017–2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 5. Wniosek organu prowadzącego;
 6. Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwa/ORPEG).

UWAGA:

Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia.

Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

(Odwiedzono 1 006 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy