Aktywna Tablica 2024 [OFERTA] [TERMINY] [WNIOSKI]

W 2024 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej kontynuuje program „Aktywna Tablica. Ma on na celu wsparcie szkół w wyposażeniu klas w nowoczesne narzędzia TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne). W 2024 roku na realizację programu przeznaczono 55 mln zł z budżetu państwa, przy finansowaniu w proporcji 80% (państwo) do 20% (wkład własny).

Które szkoły (nie) mogą skorzystać z programu Aktywna Tablica 2024?

 • szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w poprzedniej edycji programu na lata 2017–2019;
 • szkoły ponadpodstawowe;
 • szkoły kształcące uczniów niewidomych;
 • szkoły kształcące uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym
  z niepełnosprawnościami,
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • szkoły, które nie skorzystały z programu w roku 2020, 2021, 2022 i 2023.

Jakie są kwoty dofinansowania?

Aktywna Tablica 2024. Terminy. Wnioski. Poradnik. Warto przeczytać!
 • Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe mogą otrzymać maksymalnie 14 tys. zł.
 • Szkoły dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i niewidomych – do 35 tys. zł.
 • Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze – do 100 tys. zł na specjalistyczne drukarki.

Wkład własny może przybrać formę finansową lub rzeczową, obejmującą zakup sprzętu komputerowego i innych urządzeń TIK w roku składania wniosku.

Terminy w programie Aktywna Tablica 2024

Szkoły i organy prowadzące mogą zgłaszać wnioski o udział w programie do 15 maja, a kwalifikacja wniosków następuje do 30 czerwca, z finalizacją przekazania środków do 31 sierpnia.

Wyjaśnienia MEN dotyczące możliwości zmiany wniosku o udział w Programie Aktywna Tablica 2024

Program „Aktywna Tablica 2024” umożliwia szkołom aplikowanie o dotacje na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych. Wszelkie zmiany wniosków, dotyczące zarówno kalkulacji kosztów, jak i rodzaju zakupionego sprzętu, podlegają regulacjom ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. (aktualizacja Dz.U. z 2023 r. poz.1270 z późn. zm.). Zgodnie z artykułem 150 tej ustawy, umowa o udzielenie dotacji musi szczegółowo określać cel dotacji, termin jej wykorzystania oraz wysokość środków, nie przekraczającą terminu 31 grudnia roku budżetowego.

Wniosek o dotację oraz jego ewentualna zmiana powinny zawierać dokładny opis planowanych zakupów, uwzględniając wkład własny szkoły. Po zatwierdzeniu wniosku przez odpowiednie organy, zmiany w zakresie rodzaju zakupionego sprzętu nie są możliwe. Dozwolone jest jednak dostosowanie kosztów zakupu w ramach ustalonego budżetu dotacji i wkładu własnego.

W ramach dotacji realizowany jest zakup sprzętu, który musi zostać zintegrowany z infrastrukturą szkolną oraz wymaga przeprowadzenia szkoleń dla nauczycieli, aby zapewnić efektywne wykorzystanie nowych technologii w procesie dydaktycznym. Koszty instalacji i szkoleń technicznych nie są jednak objęte dotacją i nie mogą być rozliczane jako część udzielonego wsparcia finansowego.

Dla szkół zainteresowanych udziałem w programie dostępne są gotowe wzory wniosków, które można pobrać poniżej​​. Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji lub wsparcia w złożeniu wniosku, prosimy o kontakt z wyznaczonymi specjalistami od nowoczesnej edukacji​​:

kontakt@irs.com.pl

Nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących

W 2024 roku obowiązują nowe wnioski dla dyrektorów szkół oraz organów prowadzących:

 • Wniosek A dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe);
 • Wniosek B dyrektora – dotyczy szkół wymienionych w § 2 ust. 5 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie niewidomi oraz w § 2 ust. 6 rozporządzenia (szkoły podstawowe, w których uczą się uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – uczniowie posiadający różnorodne zaburzenia rozwojowe, utrudniające lub uniemożliwiające prawidłowy proces kształcenia)
 • Wniosek C dyrektora – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 7 rozporządzenia – specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze dla uczniów niewidomych lub słabowidzących;
 • Wniosek D dyrektora (Ministerstwo/ORPEG) – dotyczy szkół wymienionych § 2 ust. 3 i 4 rozporządzenia (szkoły podstawowe i szkoły za granicą, które nie otrzymały wsparcia finansowego w latach 2017-2019; szkoły ponadpodstawowe i szkoły za granicą);
 • Wniosek organu prowadzącego;
 • Wniosek organu prowadzącego (Ministerstwo/ORPEG).

UWAGA: Wymieniony we wnioskach sprzęt oraz wszystkie pozostałe pomoce dydaktyczne i narzędzia do terapii, o których mowa w § 2 ust. 3-7 Rozporządzenia, muszą spełniać wymagania niezbędne do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), w celu stosowania TIK na zajęciach, o których mowa w art. 109 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz będą spełniać warunki określone  w  § 2 ust. 12 Rozporządzenia. Szkoła zrealizuje w 100 % obowiązkowe działania merytoryczne, wymagane w związku z otrzymanym wsparciem finansowym, określone w § 6 Rozporządzenia.

Źródła: Ministerstwo Edukacji Narodowej, materiały i opracowania własne

(Odwiedzono 315 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top