Gry na tablicę interaktywną [AKTUALIZACJA 14 września 2021 r.]

Egzamin ósmoklasisty

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. I – uczeń rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: opowiadanie, powieść, baśń, legendę, mit, komedia, fraszka, tren, balladę, tragedię – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich; rozpoznaje wiersz, przysłowie, komiks.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. II – ósmoklasista objaśnia morał bajki oraz samodzielnie formułuje przesłanie baśni; omawia akcję, wyodrębnia wątki i wydarzenia; odróżnia fikcję artystyczną od rzeczywistości;
Lekcja zawiera grę edukacyjną SMART: Wypełnij puste miejsca.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. III – uczeń charakteryzuje i ocenia bohaterów; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami; wyraża swój stosunek do postaci.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. IV – osoba przygotowująca się do egzaminu wskazuje elementy dramatu (rodzaj): akt, scena, tekst główny, didaskalia, monolog, dialog; zna pojęcie komizmu, rozpoznaje jego rodzaje w tekstach oraz określa ich funkcje. Lekcja zawiera gry edukacyjne SMART: Wypełnij puste miejsca i dopasuj je.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. V – ósmoklasista rozpoznaje w tekście literackim: porównanie, przenośnię, epitet, wyraz dźwiękonaśladowczy, neologizm, inwokację, symbol, alegorię i określa ich funkcje; rozpoznaje: wers, zwrotkę (strofę), rym, rytm, refren; odróżnia wiersz rymowany i nierymowany (biały).Lekcja zawiera gry edukacyjne SMART: Wypełnij puste miejsca, Odkryj etykietę, Dopasuj je oraz quiz “Pokaz gier”.

Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z j. polskiego 2021 cz. VI – uczeń: rozpoznaje w wypowiedziach podstawowe części mowy (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik, zaimek, przyimek, spójnik) i wskazuje różnice między nimi; rozpoznaje w tekście formy przypadków, liczb, osób, czasów i rodzajów gramatycznych – rozumie ich funkcje w wypowiedzi; poprawnie stopniuje przymiotniki i przysłówki oraz używa ich we właściwych kontekstach; rozpoznaje podstawowe funkcje składniowe wyrazów użytych w wypowiedziach (podmiot, orzeczenie, dopełnienie, przydawka, okolicznik), Lekcja zawiera gry edukacyjne SMART: Wypełnij puste miejsca, Superosrtowanie oraz Dopasuj je.

(Odwiedzono 2 272 razy, 1 dzisiaj)