Porady

Cyfrowa Szkoła

Poniższy materiał ma służyć dyrektorom szkół oraz przedstawicielom organów prowadzących w przygotowaniu projektu cyfryzacji szkoły. Jego celem jest zwrócenie uwagi na zagadnienia natury technicznej, które mogą mieć znaczący wpływ na znalezienie optymalnego rozwiązania. Przygotowując poniższy dokument wykorzystaliśmy rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych i zachowaliśmy pełną neutralność technologiczną, tak jak tego wymaga ustawa o informatyzacji. Posługując się podstawą programową oraz zapisami ustawy o systemie oświaty zwróciliśmy uwagę na te elementy specyfikacji technicznej, które zapisane zbyt ogólnikowo mogą doprowadzić do inwestycji w pomoce dydaktyczne nie odpowiadające potrzebom edukacji. Całość niniejszego materiału można wykorzystać jak poradnik sięgając do poszczególnych rozdziałów.

Pomoce dydaktyczne muszą uwzględniać:

 • Wykorzystanie dotychczasowej infrastruktury teleinformatycznej w szkołach
 • Wykorzystanie dorobku informatycznych zasobów edukacyjnych i doświadczeń nauczycieli
 • Uniwersalność zastosowania pomocy dydaktycznych
 • Bezpieczeństwo
 • Zgodność z systemami zarządzania dydaktyką
 • Użyteczność w perspektywie rozwoju rynku TIK w edukacji – produkty i usługi w perspektywie kolejnych lat szkolnej eksploatacji
Tutaj znajduje się opis poszczególnych urządzeń, a ich finalnym wnioskiem jest zapis omawianych funkcjonalności tak by zapewnić zamawiającemu możliwość zabezpieczenia interesów uczniów, nauczycieli i szkoły w procesie zamówienia. Każda szkoła i każdy zamawiający ma możliwość wyboru dowolnej liczby funkcjonalności spośród przedstawionych propozycji, a także dowolnej modyfikacji formuły zapisu tej funkcjonalności w procesie zamówienia. W tej części wskazujemy także na możliwe do popełnienia błędy przy tworzeniu specyfikacji w procesie zamówień publicznych.

Uważamy, że przedstawiona propozycja jest spójna, technicznie zaawansowana i pozwala na zaspokojenie potrzeb szkoły na kilka lat naprzód.

Jak dobrze zaplanować cyfryzację szkoły? Kilka porad:

 • Szkoła, aby optymalnie wykorzystać nadarzającą się okazję powinna w pierwszej kolejności sporządzić audyt wewnętrzny pokazujący aktualny stan wyposażenia w  sprzęt komputerowy, urządzenia i narzędzia informatyczne wykorzystywane do celów edukacyjnych.
 • Na podstawie audytu szkoła będzie miała informacje, jaki sprzęt będzie najodpowiedniejszy, aby uzyskać wymagane funkcjonalności. Dodatkowo informacje zgromadzone podczas audytu niemal w całości zostaną wykorzystane w trakcje przygotowywania projektu cyfryzacji szkoły
 • Po ustaleniu listy urządzeń należy przygotować kalkulację kosztów realizacji zadania. Przygotowując kalkulację kosztów należy pamiętać, o wszystkich dodatkowych wydatkach związanych z realizacją zakupów (tj. montaż, integracja, szkolenie itp.) w cenie urządzeń.
 • Dobór urządzeń i kalkulacja planowanych wydatków powinien się odbywać na bazie kompletnego i funkcjonalnego rozwiązania, które zapewni po dostawie i uruchomieniu bezproblemowe działanie oraz wykorzystanie w jak największym zakresie możlości. Aby uzyskać kompletne i funkcjonalne rozwiązanie należy zasięgnąć opinii specjalistów w dziedzinie TIK.
 • Przy przygotowaniu projektu wyposażenia szkoły w multimedia należy określić sposób wykorzystania zakupionych urządzeń w celu zmiany procesu nauczania-uczenia się oraz wariant wykorzystania komputerów ucznia (tylko w szkole lub w szkole i poza szkołą)
(Odwiedzono 86 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top