• Naprawy gwarancyjne – wykonywane są bezpłatnie z wyłączeniem przypadków określonych w warunkach gwarancji producenta. Naprawy realizowane są ściśle wg wymogów producentów sprzętu. Czas naprawy gwarancyjnej rozpoczyna bieg od momentu dostarczenia do serwisu sprzętu, prawidłowo wypełnionej karty gwarancyjnej oraz kopii dowodu zakupu. Serwis zastrzega sobie prawo do odrzucenia nieodpłatnej naprawy w ramach gwarancji jeżeli:
  • Nastąpiła ingerencja w sprzęt osób nieuprawionych do napraw,
  • Sprzęt jest uszkodzony mechanicznie,
  • Stwierdzone uszkodzenie jest wynikiem eksploatacji w sposób niezgodny z przeznaczeniem sprzętu, opisanym w instrukcji użytkownika,
  • Sprzęt jest uszkodzony w wyniku działania siły wyższej lub wpływów środowiskowych,
  • Brak jest wymaganych dokumentów potwierdzających gwarancję producenta (karta gwarancyjna, kopia dowodu zakupu).
 • Naprawy pogwarancyjne – Klient podpisując przyjęcie sprzętu do naprawy lub wysyłając sprzęt za pośrednictwem kuriera akceptuje warunki wykonania usług serwisowych przez Serwis IRS. Koszt diagnostyki i wyceny naprawy wynosi 150,00 zł netto. Naprawy do kwoty 250,00 zł netto wykonywane są bez dodatkowego potwierdzania wyceny przez użytkownika. Naprawy skosztorysowane powyżej kwoty 250,00 zł netto muszą być potwierdzone pisemną zgodą użytkownika na naprawę. Ekspertyza i wycena kosztów naprawy ważna jest 30 dni od daty jej wykonania. Zgoda Klienta na wykonanie naprawy odpłatnej wg kosztorysu musi nastąpić w formie pisemnej z czytelnym podpisem osoby akceptującej. Wadliwe moduły wymienione podczas naprawy są wydawane klientowi tylko na jego żądanie wyrażone przy przyjmowaniu sprzętu do naprawy. Jeśli takowe nie nastąpi wymienione części przekazywane są do utylizacji.
 • Serwis IRS  nie ponosi odpowiedzialności za dane na nośnikach pamięci przekazane ze sprzętem do naprawy oraz ustawienia użytkownika sprzętu, które mogą zostać podczas naprawy utracone lub zresetowane do ustawień fabrycznych.
 • Klient oddając sprzęt do naprawy oświadcza, że przekazywany sprzęt jest jego własnością lub ma pełne prawo do dysponowania nim.
 • Serwis IRS udziela 3-miesięcznej gwarancji na wykonaną usługę (naprawę) oraz wymienione części zamienne. W indywidualnych przypadkach serwis może zmienić okres odpowiedzialności za wykonaną usługę.
 • Serwis IRS zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi bez podania przyczyny.
 • Dokumentem uprawniającym do odbioru sprzętu z serwisu po naprawie jest oryginał potwierdzenia przyjęcia sprzętu do naprawy.
 • Klient zobligowany jest do odbioru sprzętu z serwisu w terminie 14 dni od daty pierwszego wezwania do odbioru. Nieodebranie sprzętu przez Klienta, przez okres 30 dni od dnia wezwania, oznacza że Klient z własnej woli zbył się własności sprzętu jako rzeczy ruchomej, poprzez jej porzucenie w rozumieniu art. 180 Kodeksu Cywilnego. Na podstawie art. 181 Kodeksu Cywilnego, własność sprzętu przechodzi na Serwis IRS, który obejmuje go w posiadanie. Jednocześnie klient zobowiązany jest do pokrycia kosztów wykonanej naprawy i magazynowania.

 

(Odwiedzono 43 razy, 1 dzisiaj)