Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. małopolskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym

Przedstawicieli powiatów, gmin, szkół, placówek i firm edukacyjnych z województwa małopolskiego zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą technologiom informacyjno-komunikacyjnym w edukacji i możliwościom pozyskania na nie środków z Unii Europejskiej w ramach ogłoszonego konkursu RPMP .10.01.03-IP.01-12-93/16 w ramach 10 osi priorytetowej Wiedza i Kompetencje Regionalnego Programu Operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014-2020; działanie 10.1 Rozwój Kształcenia Ogólnego, poddziałanie 10.1.3 Edukacja w Szkołach.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać poprzez poniższy formularz:

23 sierpnia 2016 roku, Hotel Kasztel, Brzeska 51, Rzezawa

Pod tym linkiem znajduje się szczegółowy program konferencji. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Liczymy na przybycie przedstawicieli powiatów, gmin, szkół.

Zapraszamy!

Przeczytaj, co o warsztatach organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim sądzą ich uczestnicy:

“Konferencja bardzo interesująca. Prowadzący bardzo kompetentni. Doskonała współpraca” – Powiat Świecki

“W ciekawy i profesjonalny sposób przekazane poszczególne zagadnienia” – Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie “Konferencja przygotowana superprofesjonalnie” – Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich

Skrótowa informacja o konkursie RPO, w którym wnioski o dofinansowanie można składać do 30 września 2016 roku:

O dofinansowanie projektu w ramach niniejszego konkursu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym w szczególności organy prowadzące szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne, w tym zawodowe oraz placówki oświatowe prowadzące kształcenie ogólne (w rozumieniu art. 2 ust. 3, 4 i 5 ustawy o systemie oświaty).

1. Projekty składane w ramach konkursu muszą być zgodne z zapisami RPO WM oraz SzOOP RPO WM dotyczącymi 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałania 10.1.3 Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne dla typów projektu: A, B, C. 2. W ramach konkursu dofinansowanie można otrzymać wyłącznie na realizację następujących typów projektów:

A. rozwijanie u uczniów i słuchaczy szkół i placówek kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych;

B. rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi oraz technologii informacyjnych i komunikacyjnych, nauczania w obszarze przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz pracy metodą eksperymentu;

C. wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych uczniów w zakresie kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności (kreatywności, innowacyjności oraz pracy zespołowej) poprzez pomoc stypendialną.

 

Szczegółowy regulamin konkursu RPO znajduje się w tym linku.

(Odwiedzono 22 razy, 1 dzisiaj)
Scroll to Top