Zaproszenie na bezpłatne warsztaty w woj. lubelskim Technologie Informacyjno-Komunikacyjne

Przedstawicieli powiatów, gmin, szkół, placówek oświatowych z województwa lubelskiego zapraszamy na bezpłatną konferencję poświęconą technologiom informacyjno-komunikacyjnym w edukacji i możliwościom pozyskania na nie środków z UE w ramach ogłoszonego konkursu nr  RPLU.13.07.00-IZ.00-06-001/16 Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna Działanie 13.7 Infrastruktura szkolna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Chęć udziału w konferencji prosimy zgłaszać poprzez poniższe formularze:

 

 

Pod tym linkiem znajduje się szczegółowy program konferencji i dostępne terminy oraz lokalizacje dla województwa lubelskiego. Bardzo prosimy o zapoznanie się z tymi informacjami.

Liczymy na przybycie przedstawicieli powiatów, gmin, szkół…

Zapraszamy!

 

Przeczytaj, co o warsztatach organizowanych w województwie kujawsko-pomorskim sądzą ich uczestnicy:

“Konferencja bardzo interesująca. Prowadzący bardzo kompetentni. Doskonała współpraca” – Powiat Świecki

“W ciekawy i profesjonalny sposób przekazane poszczególne zagadnienia” – Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie “Konferencja przygotowana superprofesjonalnie” – Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich

 

Skrótowa informacja o konkursie RPO, w którym wnioski o dofinansowanie można składać do 14 września 2016 roku:

  1. WYMAGANIA KONKURSU

4.1. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie Do konkursu w ramach Osi Priorytetowej 13 Infrastruktura społeczna, Działania 13.7 Infrastruktura szkolna RPO WL mogą przystąpić wnioskodawcy wskazani poniżej:

Organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe:

– Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

– Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;

– Organizacje pozarządowe;

– Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;

– Inne podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych <nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych>).

 

4.2. Typy projektów W ramach konkursu wsparcie mogą uzyskać następujące typy projektów:

– modernizacja obiektów dydaktycznych, w których realizowany jest proces rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, indywidualizacji pracy z uczniem  o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz kreowania właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej),

– zakup niezbędnego wyposażenia gwarantującego wysoką jakość kształcenia.

 

Szczegółowy regulamin konkursu RPO znajduje się w tym linku.

(Odwiedzono 9 razy, 1 dzisiaj)

Podobne wpisy